Kuoron säännöt

VOX POLARIS-KUORO RY:n SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vox Polaris -kuoro ry ja sen kotipaikka on Kuopio.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää kuorolauluharrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää säännöllisesti harjoituksia, harjoitusleirejä ja koulutusta
 • ylläpitää Vox Polaris – nimistä kuoroa
 • hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa
 • järjestää omia konsertteja ja muita musiikki- ja hyvintointitilaisuuksia
 • järjestää jäsenilleen koti- ja ulkomaisia konsertti- ja kilpailumatkoja
 • on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
 • toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.
 • toteuttaa muuta varainhankintaa

3 § Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus kuultuaan taiteellista johtajaa.

Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

5 § Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous hallituksen esityksestä.

8 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus nimeää joko keskuudestaan tai kutsuu  tarvittaessa yhdistyksen jäsenten joukosta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt esim. konserttimestarin, tiedottajan, nuotistonhoitajan.

Hallituksen päätösvaltaisia jäseniä ovat vuosikokouksen valitsemat hallituksen jäsenet. Vuosikokouksen valitsemilla taiteellisilla johtajilla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa, mutta heillä ei ole päätösvaltaa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Hallitus käyttää yhdistyksen päätösvaltaa yhdistyksen kokouksen päätösten pohjalta.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Hallituksen jäsenten erovuorot

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen voidaan valita tehtäväänsä enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi peräkkäin.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

11 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Hallituksen tulee kutsua yhdistyksen ylimääräinen kokous tarvittaessa tai kuukauden sisällä siitä, kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

14 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan hallituksen jäsenten kokouspalkkiot
 8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 11. Valitaan yhdistykselle yksi tai tarvittaessa useampi taiteellinen johtaja
 12. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.